previous pauseresume بعدی

معرفی واحد نقلیه

 

 

 

  ..

 مسئول واحد:                                                                  

نام و نام خانوادگی :

یداله استادعلی

   
 

 

 

مسئول نقلیه برنامه ریزی جهت توزیع خودروهای دولتی و استیجاری در مراکز تابعه و پشتیبانی واحدهای تحت پوشش

 

نمونه وظایف مسئول نقلیه

 

۱- مراقبت در انجام سرویس بموقع اتومبیلهای مشغول کار در مرکز با توجه به سابقه و دفتر کارنمای اتومبیل .

۲- نظارت در کار رانندگان از نظر سرویس و تحویل بنزین .

۳- تحویل بنزین به اتومبیل های تعمیر شده که باید برای روان شدن به راه پیمائی بروند یا در جا کار نمایند .

۴- تنظیم دفتر بنزین و روغن مصرفی واحد نقلیه بصورت روزانه .

۵- محاسبه مقدار روغن و بنزینی که باید خریداری شود .

۶- تهیه آمار سوخت ماهیانه هر یک از اتومبیل های مرکز .

۷- بازدید اتومبیل تعمیری مشغول کار در مرکز که باید تحت تعمیر قرار گیرد .

۸- تهیه درخواست تعمیر جهت اتومبیل هائی که به تعمیر نیاز دارند .

۹- تهیه برگ اجازه خروج اتومبیل ها و کنترل آنها .

۱۰- تحویل و تحول اتومبیل ها و تهیه و تنظیم صورت جلسه مربوطه .

۱۱- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق .

۱۲- گواهی انجام کار رانندگان استیجاری

۱۳- کنترل بیمه نامه خودروهای دولتی و استیجاری

 

 

نمونه وظایف متصدی توزیع اتومبیل (وسایل نقلیه)  

 

۱- مراقبت در انجام سرویس به موقع اتومبیل های مشغول کار در مرکز با توجه به سابقه و دفتر کارنمای اتومبیل

۲- نظارت در کار راغنندگان از نظر سرویس و تحویل بنزین

۳- تحویل بنزین به اتومبیل های تعمیر شده که باید برای روان شدن به راه پیمائی بروند یا در جا کار نمایند

۴- تنظیم دفتر بنزین و روغن مصرفی اداره نقلیه بصورت روزانه

۵- محاسبه مقدار روغن و بنزینی که باید خریداری شود

۶- تهیه آمار سوخت ماهیانه هر یک از اتومبیل های مرکز

۷- بازدید اتومبیل تعمیری مشغول کار در مرکز که باید تحت تعمیر قرار گیرد

۸- تهیه درخواست تعمیر جهت اتومبیل هایی که به تعمیر نیاز دارند

۹- تهیه برگ اجازه خروج اتومبیل ها و کنترل آنها

۱۰- تحویل و تحول اتومبیل ها و تهیه و تنظیم صورت جلسه مربوطه

۱۱- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________