previous pauseresume بعدی

معرفی واحد تدارکات

 

 

 

 

.---.

 مسئول واحد:                                                                  

نام و نام خانوادگی :

احسان نوروزی

   
 

 

 

 

نمونه وظایف مسئول تدارکات   

 

۱- مسئول تهیه و تامین نیازمندیهای واحد ها .

۲- نظارت مستقیم بر نحوه کارپردازان و مامورین خرید و انبارداران .

۳- رسیدگی اوراق فاکتور و نظارت بر تعیین بها از فروشگاههای مختلف با توجه بمرغوبیت جنس با رعایت آئیننامه معاملات دولتی .

۴- ارجاع اوراق در خواست لوازم مراکز و دستور خرید آن پس از کسب اجاره و تامین اعتبار .

۵- نظارت در امر تحویل اجناس اثاث و ملزوم بانبار و رسیدگی بکار انباردار .

۶- رسیدگی مداوم بمیزان موجودی صندوق کارپردازی از نظر اسناد موجود و کنترل تنخواه گردان .

۷- نظارت بر نحوه تنظیم اسناد کارپردازی و بازبینی اسناد تنظیم شده از لحاظ تکمیل مدارک مورد لزوم و اجرای ائین نامه و معاملات دولتی و قبض انبار استعلام بها و مجوز خروج و غیره

۸- نوشتن برگ درخواست صورتجلسه ، نامه انباری ، گواهی انجام کار فاکتورهای خرید کالا و تحویل مستقیم

۹- تکمیل امضاء برگ درخواست ، صورتجلسه ، نامه انباری ، گواهی انجام کار

۱۰- تحویل فاکتور و ضمائم آن به انبار ملزومات ، پلاک خور  برای ورود اطلاعات اقلام در رسید

۱۱- پیگیری فاکتور های تحویل داده شده به انبار و گرفتن آن از انبار

۱۲- نوشتن لیست اسامی فروشگاه های به همراه کد پستی فاکتور ها و تماس با دانشگاه به منظور ثبت در دفتر داری برنامه حسابداری تعهدی

۱۳- نرخ گذاری رسیدهای تعهدی و تعیین فروشگاه و دخیره آن

۱۴- رفع اشتباهات و نواقص رسیدهای وارد شده از طرف انباردار ملزومات و پلاک خور مثل خرید کالا ، تحویل مستقیم ، تعداد اقلام و تحویل گیرنده

۱۵- پرینت گرفتن از رسیدهای نرخ گذاری شده و تکمیل امضاهای آن توسط انباردار، تدارکات ، امور اداری

۱۶- تکمیل اوراق ، مرتب سازی اوراق و نوشتن سند حسابداری و مهر کارپردازی ، شماره صورتجلسه ، سمت و اسامی امضاء کنندگان و تاریخ آنها

۱۷- تفکیک اسناد حسابداری برای تکمیل امضاء مسئول تدارکات و شماره کردن برگ درخواست

۱۸- تحویل گرفتن اسناد حسابداری که توسط واحد رسیدگی و نظارت مالی مرکز واخواهی گردیده است و رفع
واخواهی های آن

۱۹- تفکیک اسناد حسابداری برای پرداخت مالیات ، امضاء فرم تشریفات توسط رئیس دانشگاه ، ثبت در دفتر جمعداری دانشگاه

۲۰- تحویل رسید اقلام پلاک خور به جمعداری مرکز برای ثبت در دفتر جمعداری و مهر امضاء توسط مسئول جمعداری

۲۱- پاسخگویی به مراجعات حضوری (ارباب رجو ع ،  کارکنان حسابداری ) و تماس های تلفنی و گزارش به مسئول تدارکات

۲۲- بررسی فاکتور ها از لحاظ فی ، قیمت یک قلم و قیمت کل فاکتور و رفع نواقص فاکتور توسط فروشنده

۲۳- تکثیر نمودن برگ صورتجلسه و نامه انباری ، فرم تشریفات و تایپ و اصلاح آن به تعداد کافی

۲۴- اعلام اشتباهات مربوط به ورود اسامی فروشگاه در دفتر داری برنامه حسابداری تعهدی توسط واحد مالی دانشگاه

۲۵- تماس با فروشندگان ، پیمانکاران ، ... برای تعویض فاکتور و تفکیک اجرت از جنس مشخص نمودن متراژ ، فی  ، تکمیل مهر و امضاء

۲۶- گپی گرفتن از فرم تخصیص و امضاء آن توسط مسئول واحد و ضمیمه نمودن آن به سند حسابداری

۲۷- انجام امور متفرقه و مرتبط با کارپردازی

  

  

  

 

اعضای واحد:

 

 

۱_ احسان نوروزی        دفتردار

۲_ فرامرز عیدی           کارپرداز

۳_ ابراهیم ایزدی          کارپرداز

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________