معرفی واحد آموزش سلامت

 

 

 مسئول واحد:                                                                  

نام و نام خانوادگی :

 

 

ایمیل:

زویا خواجه دهی
 
 
---
   

 

 

 

 

معرفی اعضاء واحد :                                                            

پریچهراعظمی

کارشناس واحد

ایمیل:

---

--------------------------------------------------------------------------------------

ماندانا قربانی

کارشناس واحد

 

ایمیل:

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

..

تلفن واحد:     ۴۴۸۸۴۸۳ 

 

 

 

شرح وظایف کارشناس آموزش سلامت:

شرح وظایف کارشناس آموزش سلامت در چهار دسته مسئولیت در حیطه آموزش،اطلاعات ،ارتباطات و تولید تقسیم می شود.

الف- حیطه آموزش :

تعیین نیاز های آموزش سلامت جامعه از طریق اجرای برنامه نیاز سنجی آموزشی و تهیه اولویت های آموزش سلامت به تفکیک گروههای هدف

نظارت بر فرایند طراحی برنامه های آموزش سلامت واحدها

نیاز سنجی،طراحی،اجرا و ارزشیابی در موضوعات توانمند سازی کارکنان سلامت

نظارت بر فرایند تولید و توزیع رسانه های آموزش سلامت

نظارت بر فرایند ارزشیابی مداخلات آموزشی و رسانه های تولیدی

مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های چند رسانه ای و آموزش همگانی

پایش،نظارت،کنترل و ارزشیابی فعالیت ها و مداخلات آموزشی

ب- حیطه ارتباطات :

۱- نظارت و هدایت برنامه های ارتباطی و آموزشی از طریق مدیریت کمیته های درون بخشی و پی گیری اجرای مصوبات

۲- توسعه ارتباط برون بخشی و بازاریابی اجتماعی سلامت از طریق شناسایی،طبقه بندی و جلب مشارکت افراد و گروههای حامی سلامت همچون خیرین و واقفین،مراکز و سازمان های دولتی،غیر دولتی و خصوصی

۳- برنامه ریزی ،اجرا و ارزشیابی جشنواره ها و مناسبت های سلامت دانشگاه

۴- جذب،سازماندهی و توانمند سازی رابطین سلامت اعم از سازمان ها و ادارات در جهت ارتقاء سطح سلامت افراد،خانواده و جوامع

۵- شناسایی،طبقه بندی و جلب مشارکت رسانه های جمعی در راستای ترویج مفاهیم سلامت در جامعه

۶- تهیه برنامه های مشارکتی در زمینه آموزش و ارتقاء سلامت با صدا و سیما و سایر رسانه های گروهی

۷- بررسی نقش،دسترسی،استفاده و اثربخشی رسانه های جمعی در آموزش و ارتقاء سلامت

ج- حیطه اطلاعات :

۱- جمع آوری،تحلیل و ارائه اطلاعات و گزارش ادواری در زمینه اطلاعات تخصصی به منظور طراحی مداخلات آموزش سلامت

۲- پژوهش های کاربردی(کمی و کیفی) در زمینه رفتارهای مرتبط با سلامت

۳- تهیه و تولید منابع آموزشی موردنیاز و ترویج رویکردهای نوین آموزش سلامت به مشتریان

۴- تشکیل و به روز نمودن بانک اطلاعات آموزش سلامت

۵- ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اطلاعات تخصصی آموزش سلامت به شرکای برنامه های آموزش سلامت

د- حیطه تولید :

۱- برنامه ریزی و تامین تجهیزات تولید رسانه آموزش سلامت

۲- شناسایی موسسات برتر در طراحی و چاپ و تولید رسانه

۳- ایجاد بانک رسانه واحد آموزش سلامت از طریق دریافت،آرشیو و ایجاد دسترسی  به مواد آموزشی تولید شده

۴- هدایت و نظارت بر فرایند تولید و انتشار و ارزشیابی مواد و رسانه های آموزش سلامت

۵- هدایت و نظارت بر پیش آزمون مواد آموزشی و تحلیل نتیجه و ارسال آن به طراحان مواد آموزشی دانشگاه

۶- برنامه ریزی و تخصیص مواد آموزشی و رسانه های آموزش سلامت تولید شده

۷- اطلاع رسانی در زمینه مواد آموزشی دریافت شده به متقاضیان

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________