مراکز روستایی

 

لیست مراکز، پایگاهها و خانه های بهداشتی درمانیمرکز بهداشت شماره ۲اصفهان

 مستقر در منطقه روستایی

ردیف

نام واحد

آدرس

شماره تلفن

۱

مرکزبهداشتی درمانی اشکاوند

اصفهان- روستای اشکاوند- خ امام خمینی(ره)- کوچه بهداری

۸۵۸۲۶۹۸

۱-۱

خانه بهداشت اشکاوند

اصفهان- روستای اشکاوند- خ امام خمینی(ره)- کوچه بهداری

۸۵۸۷۳۵۵

۱-۲

خانه بهداشت راشنان

روستای راشنان

۸۵۸۴۹۰۰

۱-۳

خانه بهداشت اصفهانک

روستای اصفهانک

۸۵۸۳۴۱۴

۱-۴

خانه بهداشت حیدرآباد

روستای حیدرآباد کراچ

۸۵۸۵۸۸۵

۱-۵

خانه بهداشت چریان

روستای چیریان

۸۵۸۴۵۰۰

۱-۶

خانه بهداشت ردان

روستای ردان

۶۳۳۵۵۱۱

۲

مرکزبهداشتی درمانی دشتی

اصفهان- خ شهید آوینی- (آبشار)- روستای دشتی

۸۶۸۲۵۵۵

۳-۱

خانه بهداشت دشتی

اصفهان- خ شهید آوینی- (آبشار)- روستای دشتی

۸۶۸۲۶۵۵

۲-۲

خانه بهداشت کرچگان

روستای کرچگان

۸۷۶۳۲۳۱

۲-۳

خانه بهداشت جار

روستای جار

۸۷۶۲۶۴۴

۲-۴

خانه بهداشت شیدان

روستای شیدان

۸۳۲۲۰۳۰

۲-۵

خانه بهداشت کبوترآباد

روستای کبوترآباد

۸۶۶۲۱۳۶

۲-۶

خانه بهداشت هرمدان

روستای هرمدان

۸۲۳۲۰۲۲

۲-۷

خانه بهداشت ایچی

روستای ایچی

۸۷۶۲۲۲۱

۳

مرکزبهداشتی درمانی زیار

اصفهان- منطقه جرقویه- روستای زیار- فلکه امام

۸۶۷۴۳۰۱

۳-۱

خانه بهداشت زیار

روستای زیار

۸۶۷۳۶۴۱

۳-۲

خانه بهداشت دهکرم

روستای دهکرم

۸۳۴۲۱۵۵

۳-۳

خانه بهداشت روران

روستای روران

۸۶۴۲۶۲۴

۳-۴

خانه بهداشت رحیم آباد

روستای رحیم آباد

۸۳۶۲۱۳۰

۳-۵

خانه بهداشت اندلان

روستای اندلان

۸۶۷۳۶۴۲

۳-۶

خانه بهداشت کلارتان

روستای کلارتان

۸۸۳۳۳۹۵

۳-۷

خانه بهداشت پیله وران

روستای پیله وران

۸۸۳۲۲۲۳

۳-۸

خانه بهداشت برکان

روستای برکان

۸۸۳۲۲۷۷

۳-۹

خانه بهداشت ازیران

روستای ازیران

۸۸۳۲۲۶۲

۴

مرکزبهداشتی درمانی نیک آباد

اصفهان-منطقه جرقویه- شهر نیک آبادجرقویه

۰۳۱۲۷۲۲۳۳۰۴

۴-۱

پایگاه بهداشتی شماره ۱ نیک آباد

منطقه جرقویه شهر نیک آباد

۰۳۱۲۷۲۲۴۳۰۰

۴-۲

پایگاه بهداشتی شماره ۲نیک آباد

شهرنیک آبادمنطقه جرقویه جنب مسجد

۰۳۱۲۷۲۲۲۷۰۰

۴-۳

خانه بهداشت سیان

منطقه جرقویه روستای سیان

۰۳۱۲۷۴۲۲۱۱۴

۴-۴

خانه بهداشت حیدرآباد

منطقه جرقویه روستای حیدرآباد جرقویه

۰۳۱۲۷۴۴۲۰۳۳

۴-۵

خانه بهداشت حسین آباد

منطقه جرقویه روستای حسین آباد

۰۳۱۲۶۵۲۲۲۰۰

۴-۶

خانه بهداشت حبیب آباد

منطقه جرقویه روستای حبیب آباد

۰۳۱۲۶۵۲۲۰۱۰

۵

مرکزبهداشتی درمانی پیکان

اصفهان-منطقه جرقویه- روستای پیکان

۰۳۱۲۷۷۴۲۶۹۱

۵-۱

خانه بهداشت پیکان

منطقه جرقویه روستای پیکان

۰۳۱۲۷۷۴۲۶۹۱

۵-۲

خانه بهداشت سعادت آباد

منطقه جرقویه روستای سعادت آباد

۰۳۱۲۷۷۴۲۴۹۱

۶

مرکزبهداشتی درمانی محمدآباد

اصفهان-منطقه جرقویه- شهر محمد آباد

۰۳۱۲۷۲۴۲۰۶۰

۶-۱

پایگاه بهداشتی محمدآباد جرقویه

اصفهان-منطقه جرقویه- شهر محمد آباد

۰۳۱۲۷۳۵۲۴۰۳

۷

مرکزبهداشتی درمانی نصرآباد

اصفهان- جرقویه- شهر نصر آباد

۰۳۱۲۷۳۵۲۶۴۵

۷-۱

پایگاه بهداشتی نصرآباد جرقویه

اصفهان-منطقه جرقویه- شهر نصر آباد

۰۳۱۲۷۳۵۲۴۰۳

۸

مرکزبهداشتی درمانی حسن آباد

اصفهان-منطقه جرقویه- شهرحسن آباد

۰۳۱۲۷۵۳۲۸۳۳

۸-۱

پایگاه بهداشتی شماره ۱ حسن آباد

منطقه جرقویه شهر حسن آبادجرقویه

۰۳۱۲۷۵۳۲۹۹۶

۸-۲

پایگاه بهداشتی شماره ۲ حسن آباد

منطقه جرقویه شهر حسن آبادجرقویه

۰۳۱۲۷۵۳۲۹۹۷

۸-۳

خانه بهداشت خارا

منطقه جرقویه روستای خارا

۰۳۱۲۷۵۳۳۱۹۹

۸-۴

خانه بهداشت مالواجرد

منطقه جرقویه روستای مالواجرد

۰۳۱۲۷۳۲۲۱۸۱

۹

مرکزبهداشتی درمانی دستجرد

اصفهان-منطقه جرقویه- روستای دستجرد

۰۳۱۲۷۳۴۳۱۱۰

۹-۱

خانه بهداشت دستجرد

منطقه جرقویه روستای دستجرد

۰۳۱۲۷۳۴۳۱۸۸

۹-۲

خانه بهداشت کمال آباد

منطقه جرقویه روستای کمال آباد

۰۳۱۲۷۳۴۲۶۱۰

۱۰

مرکزبهداشتی درمانی رامشه

اصفهان- منطقه جرقویه- روستای رامشه

۰۳۱۲۷۳۶۵۳۰۰

۱۰-۱

خانه بهداشت رامشه

منطقه جرقویه روستای رامشه

۰۳۱۲۷۳۶۵۳۳۴

۱۰-۲

خانه بهداشت اسفنداران

منطقه جرقویه روستای اسفنداران

۰۳۱۲۷۳۳۳۰۹۷

۱۰-۳

خانه بهداشت حارث آباد

منطقه جرقویه روستای حارث آباد خ هشت بهشت کوچه شهید همت

۰۳۱۲۷۳۳۳۰۹۸۰۳۱۲۷۳۳۲۹۹۷

۱۰-۴

خانه بهداشت احمدآباد

منطقه جرقویه روستای احمدآباد

۰۳۱۲۷۳۳۲۸۰۰

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________