فرمهای اداری مورد نیاز ارباب رجوع-بهداشت محیط

شرح وظايف:

 

الف )‌‌برنامه ريزي

تدوين طرح جامع عملياتي در سطح مراكز بهداشتي درماني

تدوين طرحهاي مداخله اي

تدوين برنامه مناسبتهاي خاص مثل روز جهانیبهداشت محيط (بیست وششم سپتامبر هر سال(

تدوين برنامه طرح بسيج سلامت نوروزي وتابستانی و طرح تشدید

تدوين برنامه اقدامات پيشگيرانه از بروز بيماريهاي روده اي با اولويت التور

تدوين برنامه مديريت بحران در بلايا

تدوین برنامه حوزه های تخصصی کارشناسان بهداشت محیط

 

ب ) نظارت و پايش

پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني (دولتي وخصوصي)

پايش فعاليت هاي خانه هاي بهداشت

نظارت بر عملكرد تأسيسات آبرساني شهري وروستائي

نظارت برعملكرد تأسيسات فاضلاب

نظارت بر عملكرد آموزشگاههاي بهداشت اصناف

نظارت بر عملكرد موسسات پرتو پزشكي

نظارت براجراي طرح اتلاف سگهاي ولگرد

 

پ ) هماهنگي

هماهنگي درون بخشي

هماهنگي با واحد آموزش بهداشت در زمينه برنامه هاي آموزشي وتهيه پوستر ،پمفلت وتراكت

هماهنگي با گروه تخصصي پيشگيري ومبارزه با بيماريها درخصوص پيشگيري ومهاربيماريهاي روده اي و اپيدمي

هماهنگي با گروه تخصصي تغذيه وتنظيم خانواده درخصوص برنامه هاي كنترلنمكهاي يد دار و غني سازي آرد

هماهنگي با واحد بهداشت مدارس درخصوص بررسي وضعيت بهداشتي مدارس و موسساتآموزشي و توزيع شير درمدارس

هماهنگي با معاونت درمان در خصوص بازديد از بيمارستانها و مراكز پرتوزا

هماهنگي با معاونت غذا و دارو در خصوص كنترل مواد غذائي ، آرايشي و بهداشتي

هماهنگي با آزمايشگاه كنترل مواد غذائي درخصوص پذيرش نمونه هاي ارسالي واعلام پاسخ

هماهنگي با آزمايشگاه آب و فاضلاب درخصوص پذيرش نمونه هاي ارسالي و اعلامنتيجه

هماهنگي با روابط عمومي واعلام اخبار

هماهنگي برون بخشي

هماهنگي با مراجع قضائي درخصوص رسيدگي به پرونده تخلفات بهداشتي و جرائممرتبط با بهداشت مواد غذائي

هماهنگي با نيروي انتظامي درخصوص تعطيل واحدهاي متخلف وجلب متهمين

هماهنگي با شركت آب و فاضلاب شهري وروستائي

هماهنگي با سازمان بازرگاني

هماهنگي با شهرداريها و سازمانهاي مرتبط

هماهنگي با مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوط

هماهنگي با اداره كل نظارت بر مواد غذائي ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي

هماهنگي با زندانها بمنظور بررسي وضعيت بهداشتي زندانها

هماهنگي با تربيت بدني در خصوص وضعيت بهداشتي استخرهاي شناو مراكز تفريحيورزشي

هماهنگي با فرمانداريها وبخشداريها

 

ت) اقدامات اجرائي

اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي وتابستانی

اجراي طرح تشديد كنترل مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي

اجراي طرح سالمسازي بوفه هاي مدارس

اجراي دستور العملهاي واصله از مرکز بهداشت استان

اجراي طرح حذف جوش شيرين ازنان توليدي نانوائي ها

اجراي حكم تعطيل واحدهاي متخلف

توقيف مواد غذائي فاسد و غيرمجاز

ارجاع پرونده واحد هاي صنفي متخلف به مراجع قضائي وتعزيرات حكومتي

اجراي برنامه هاي بهسازي محيط روستاها با اولويت سرويس بهداشتي وآبخوريمدارس ، توالتهاي روستائي ، دفع زباله وفاضلاب

برپائي نمايشگاههاي بهداشت محيط و موادغذائي به مناسبت هاي مختلف (هفتهدولت، هفته سلامت ، روز بهداشت محيط و(...

رسيدگي به شكايات مردمي درزمينه بهداشت محيط ، مواد غذائي ، فاضلاب ،زباله و...

- تشديدبازديددرماهمبارک رمضان

- تشديدبازديددرايام محرم ازمساجدوتکيه ها

- تشديدبازديدازمساجددردهه غبارروبي مساجد 

- برخوردقانوني بامتخلفين اموربهداشتي براساس گزارش به محاکم قضایی

- همکاري باشهرداري ونيروي انتظامي دربرخوردبادستفروشان موادغذايي

- کنترل بهسازي وبهداشت مراکزتهيه،توزيع وفروش موادغذايي،اماکن عمومي واماکن بين راهي؛

 

ث )آموزش

آموزش حين خدمت وبدو خدمت پرسنل بهداشت محيط در زمينه بهداشت محيط وموادغذائي از طريق برگزاري كارگاه آموزشي

آموزش متصديان واحدهاي صنفي مرتبط با مواد غذائي و اماكن عمومي از طريق برگزاري جلسات آموزشي و آموزشگاههاي اصناف

آموزش دانشجويان بهداشت محيط دانشكده بهداشت از طريق تدريس در كارگاههاي بهداشت مواد غذائي و ارتقاء كيفيت

آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي

آموزش رابطين

آموزشهاي موردي گروههاي هدف مختلف مثل مدارس و...

آموزش بهداشت جهت كليه رده هاتوام بافعاليتهاي روزمره به طورچهره به چهره؛

آموزش بهداشت دانشجويان درمقاطع پزشكي وپيراپزشكي

راهنمايي وآموزش مردم وجلب مشاركت عمومي وهمكاريهاي بين بخشي درزمينه اجراي پروژه هاي شهرسالم؛

 

ج) بازديد وكنترل

بازديد از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي و اماكن مسير راهها(رستورانها واغذيه فروشي ها و(..

بازديد از مراكز بهداشتي درماني ، درمانگاهها وبيمارستانها

بازديد از مراكز پرتو پزشكي

بازديد از استخرها ي شنا و باشگاههاي ورزشي

بازديد از پادگانها ، اردوگاهها ، زندانها ومراكز انتظامي

بازديد از مدارس وموسسات آموزشي و پرورشي

بازديد از كارخانه هاي توليد يخ

بازديد از مراكز مشاوره ترك دخانيات

بازديد از پايانه هاي مسافربري ، ترمينالها ، ايستگاههاي مترو وايستگاههاي راه آهن

كنترل مواد غذائي ، آشاميدني از طريق نمونه برداري وارسال به آزمايشگاههاي غذا ودارو

كنترل آب آشاميدني شبكه آبرساني شهري وروستائي از طريق كلر سنجي وانجامنمونه برداري از آب

كنترل نمكهاي يد دار درمراكز تهيه وتوزيع و اماكن عمومي از طريق يد سنجي

كنترل نانهاي سنتي تهيه شده در واحدهاي صنفي نانوائي از نظر وجود جوش شيرين و میزان نمک

كنترل آب استخرهاي شنا از نظر كدورت ، كلر باقيمانده و آلودگي ميكروبي

كنترل موادغذائي مورد عرضه در بوفه هاي مدارس

كنترل اقلام خوراكي ، آشاميدني وارداتي از نظر مجوزهاي لازم وتاريخ توليدوانقضاء

بازديدازمدارس ومراكزآموزشي ومهدكودكها؛

نظارت برتوزيع بهداشتي شيرمدارس

-  بازديدازاستخرهايشناوحمامهايسونا؛

-  بازديدازآزمايشگاهها،مراكزبهداشتي درماني،مطبهاوبيمارستانهاازنظروضعيت بهداشت محيط؛

-  بازديدازپاركها،ورزشگاهها،ترمينالهاوميادين ميوه وتره بار،پمپ بنزين وتشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانهاومسئولين ذيربط وپيگيري تاحصول نتيجه مطلوب؛

بررسي كنترل فاضلاب،زباله،هوا،منابع آلوده كننده آنهاومكاتبه باارگانهاي مربوطه؛

سنجش يددرنمكهاي خوراكي يدداربطورروزانه ونمونه برداري ازنمكهاي يدداروارسال به آزمايشگاه؛

مبارزه باحشرات وجوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده وبرآوردميزان سم موردنيازباتوجه به ميزان آلودگي ونظارت برسمپاشي توأم باآموزشهاي لازم وطعمه گذاري؛

مبارزه بامصرف دخانيات دراماكن عمومي ومراکزتهيه وتوزيع موادغذايي

بازديدازاماكن متبركه ومساجدطبق دستورالعملهای مربوطه؛

كنترل بهداشتي اردوگاههاوزندانهاجهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها

 

چ) پشتيباني

مديريت وساماندهي نيروي انساني بهداشت محيط

پيگيري اعتبارات بهداشت محيط

پيگيري اعتبارات بهسازي محيط روستا ها

تأمين مصالح و ابزار مورد نياز بمنظور بهبود دفع فضولات وزباله هاي روستائي، احداث ويا بهسازي توالت روستائي و...

پيگيري نحوه برگزاري كارگاههاي آموزشي از طريق امور اداري و مالي (سالناجتماعات- فيلمبرداري-تهیهخبر وعکس)

پيگيري تجهيز انبار حوادث وسوانح غير مترقبه

 

ح) ارزشيابي

ارزشيابي دوره اي واحد هاي محيطي مراكز بهداشتی درمانی

ارزشيابي سالانه مراكز بهداشتی درمانی تابعه

 

خ) جمع آوري وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات

-  جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي ازمراكز بهداشتي درماني درمراكز بهداشتشهرستان

-  جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي از مراكز بهداشتی درمانی وارسال به مرکز بهداشت استان

تهيه كارنامه عملكرد شش ماهه وساليانه

ارسال بازخوراندآمار و فعاليت هاي انجام شده به مراكز بهداشتی درمانی

تجزيه وتحليل آمار و ا طلاعات ارسالي از مراكز ومقايسه با حد انتظار وفعاليت دوره مشابه قبل

ارسال آمار عملكرد شش ماهه وساليانه پس از تصحيح وتجزيه وتحليل اطلاعات بهمركز بهداشت استان

 

د) (عضويت دركميته ها ، كميسيون ها، شوراها و كارگروهها وگروههايكارشناسي)

عضويت دركارگروه سلامت وامنيت غذايي

-  عضويت دركارگروه بهداشت و درمان حوادث وسوانح غير مترقبه شهرستان

عضويت در گروه هاي كارشناسي زير مجموعه كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان

عضويت دركارگروه هاي آموزش وپرورش شهرستان

عضويت دركميسيون درجه بندي هتل ها

عضويت دركميته اتلاف سگ هاي ولگرد

عضويت دركارگروه مديريت پسماند

عضويت در گروه كارشناسي بهداشت شهرستان

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________