previous pauseresume بعدی

آموزشگاه بهورزی

آموزش بهورزی و باز آموزی تیم سلامت

ماموریت :

مرکز آموزش بهورزی با داشتن ۶ مربی در رشته های مختلف(پرستاری-مامایی-مبارزه با بیماریها-  بهداشت محیط و حرفه ای و بهداشت خانواده) وظیفه تربیت نیروی بهورزی-آموزش، نوآموزی و باز آموزی پرسنل محیطی اعم از بهورزان وسایر اعضاء تیم سلامت(پزشک-کاردانهای ناظر مبارزه با بیماریها- بهداشت خانواده- بهداشت محیط وبهداشت حرفه ای) را با استفاده از آخرین روشها- تکنیکها و الگوهای آموزشی درمناطق روستایی به عهده دارد.این فعالیتها به اضافه نظارت بر خدمات رده های محیطی جهت تغییر نگرش و عملکرد و دانش پرسنل و در نهایت تغییر رفتار آنها به منظور تامین،حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه انجام می گیرد.

 

       اهداف کلی:

۱.       ارتقا آگاهی،نگرش وعملکرددانش آموزان جدید

۲.       حفظ و ارتقا آگاهی،نگرش وعملکرد بهورزان شاغل

۳.       حفظ وارتقاء آگاهی،نگرش وعملکرد پرسنل تیم سلامت

۴.       ارتقاء سطح آگاهی،نگرش وعملکرد نیرو های جدیدالورود به سیستم

 

اهداف اختصاصی :

۱.       ارتقا آگاهی،نگرش وعملکرددانش آموزان بهورزی به میزانی که میانگین معدل نمرات درپایه اول درحیطه شناختی وعملکرد۸۵درصد باشد

۲.       افزایش میانگین نمرات پس آزمون ارزشیابی حیطه شناختی بهورزان وناظرین مراکز دارای خانه بهداشت حداقل به میزان ۵%  نسبت به نمرات پیش آزمون

۳.       افزایش میانگین نمرات ارزشیابی حیطه عملکردی بهورزان و ناظرین مراکز دارای خانه بهداشت بشرح ذیل :

 

- بیماریهای واگیرو غیر واگیر و ایمن سازی از۷۵%  به ۸۰%                             

- مراقبت بارداری از ۹۰%  به۵/۹۵%

- آموزش بهداشت از ۸۳.۹%   به ۸۶%

- درمانهای ساده علامتی از ۷۴.۱%  به  ۷۵%

- کمک های اولیه از ۸۰.۱%  به ۸۱%

- تنظیم خانواده از ۳/۸۹ %به ۹۰%

 

۴.       ارتقاآگاهی تیم سلامت به میزان۱۰درصدنمره پیش آزمون وعملکرد به میزان حداقل ۵ درصد وضعیت نتایج چک لیست ها ی سال ۸۸

۵.       ارتقا آگاهی وعملکرد پرسنل جدیدالورود به میزان۲۰درصدنمره پیش آزمون

 

وضعيت كادر خدماتي مركزآموزش بهورزي وآموزش ضمن خدمت كاركنان

 

پرسنل

تعداد

مدیر

۱

مربی

۶

متصدی امور دفتری

۱

مرکز بهداشت شماره ۲ شهرستان اصفهان

___________________

 

 

 

___________________

 

ارتباط با ما

___________________

آدرس : اصفهان

            خیابان فیض

            نبش چهار راه شیخ مفید

            مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

 

 تلفن :         ۳۶۶۱۷۳۷۱-۰۳۱

                           ۰۳۱-۳۶۶۱۷۳۷۲

نمابر :          ۳۶۶۱۷۳۲۸-۰۳۱

 

 ایمیل :      health-2@mui.ac.ir

___________________

فروشگاه های طرف قرارداد

___________________

 

 

 

___________________